ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت ورق گالوانیزه

آهن و فولاد فلزاتی با درجه سختی و استحکام بالا هستند که این ویژگی موجب می شود تا ورق های تولید شده از آن ها، در شرایط عادی بسیار مقاوم باشند. این در حالی است که این فلزات تحت تاثیر عوامل مخرب محیطی آسیب پذیر هستند و در مجاورت عواملی نظیر رطوبت دچار زنگ زدگی و خوردگی می شوند. بنابراین برای تولید ورق های گالوانیزه، سطح مقطع ورق های آهنی و فولادی تولید شده را طی فرآیند گالوانیزاسیون با فلز روی می پوشانند و از این طریق آن ها در برابر عوامل آسیب رسان مقاوم می سازند. این فرآیند تولید متفاوت و متمایز، موجب می شود تا قیمت ورق گالوانیزه در مقایسه با ورق های فولادی فاقد این پوشش بیشتر باشد. برای خرید ورق گالوانیزه در نظر داشته باشید که میزان مقاومت این ورق ها متناسب با استانداردهای تولید این مقاطع متفاوت خواهد بود.

5 کارخانه

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروزرسانی: ۱۳:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع ورقعرض(m)حالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ورق 0.3 میل کاشان1رول

ثابت

53,945

نمودار قیمت
ورق 0.4 میل کاشان1رول

ثابت

49,266

نمودار قیمت
ورق 0.4 میل کاشان1.25رول

ثابت

48,899

نمودار قیمت
ورق 0.45 میل کاشان1رول

ثابت

47,982

نمودار قیمت
ورق 0.45 میل کاشان1.25رول

ثابت

47,248

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل کاشان1رول

ثابت

44,771

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل کاشان1.25رول

ثابت

43,853

نمودار قیمت
ورق 0.55 میل کاشان1رول

ثابت

3,670

نمودار قیمت
ورق 0.55 میل کاشان1.25رول

ثابت

3,670

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل کاشان1رول

ثابت

43,853

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل کاشان1.25رول

ثابت

42,936

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل کاشان1رول

ثابت

40,275

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل کاشان1.25رول

ثابت

39,633

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل کاشان1رول

ثابت

39,725

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل کاشان1.25رول

ثابت

39,725

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل کاشان1رول

ثابت

39,541

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل کاشان1.25رول

ثابت

39,725

نمودار قیمت
ورق 1 میل کاشان1رول

ثابت

41,376

نمودار قیمت
ورق 1 میل کاشان1.25رول

ثابت

41,376

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل کاشان1رول

ثابت

40,367

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل کاشان1.25رول

ثابت

40,367

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل کاشان1رول

ثابت

41,560

نمودار قیمت
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

بروزرسانی: ۱۳:۴۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع ورقعرض(m)حالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

47,339

نمودار قیمت
ورق 0.4 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

46,881

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

45,321

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

44,771

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

43,394

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

42,936

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

39,817

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

39,725

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

38,807

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

38,807

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

38,807

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

38,807

نمودار قیمت
ورق 1 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

41,284

نمودار قیمت
ورق 1 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

41,284

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

41,284

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

41,284

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

41,284

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

42,294

نمودار قیمت
ورق 2 میل تاراز چهارمحال1رول

ثابت

42,477

نمودار قیمت
ورق 2 میل تاراز چهارمحال1.25رول

ثابت

42,477

نمودار قیمت
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

بروزرسانی: ۱۳:۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع ورقعرض(m)حالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

45,505

نمودار قیمت
ورق 0.4 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

45,321

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

42,844

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

43,761

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

41,009

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

41,009

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

37,982

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

37,706

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

39,083

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

39,083

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

39,083

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

39,083

نمودار قیمت
ورق 1 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

41,376

نمودار قیمت
ورق 1 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

41,101

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

41,101

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

41,101

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

42,294

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

42,294

نمودار قیمت
ورق 2 میل خودرو شهرکرد1رول

ثابت

42,477

نمودار قیمت
ورق 2 میل خودرو شهرکرد1.25رول

ثابت

42,477

نمودار قیمت
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی: ۱۳:۴۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع ورقعرض(m)حالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ورق 0.5 میل هفت الماس1رول

ثابت

43,853

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

43,303

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل هفت الماس1رول

ثابت

41,743

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

42,018

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل هفت الماس1رول

ثابت

39,450

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

39,450

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل هفت الماس1رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل هفت الماس1رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 1 میل هفت الماس1رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 1 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل هفت الماس1رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 1.25 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

38,532

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل هفت الماس1رول

ثابت

43,119

نمودار قیمت
ورق 1.5 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

43,119

نمودار قیمت
ورق 2 میل هفت الماس1رول

ثابت

47,706

نمودار قیمت
ورق 2 میل هفت الماس1.25رول

ثابت

47,706

نمودار قیمت
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه

بروزرسانی: ۱۳:۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
نوع ورقعرض(m)حالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
ورق 0.4 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

31,372

نمودار قیمت
ورق 0.4 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

31,096

نمودار قیمت
ورق 0.45 میل فولاد مبارکه1رول

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
ورق 0.45 میل فولاد مبارکه1.25رول

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

48,899

نمودار قیمت
ورق 0.5 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

47,523

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

45,229

نمودار قیمت
ورق 0.6 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

47,156

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

45,780

نمودار قیمت
ورق 0.7 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

44,862

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

43,945

نمودار قیمت
ورق 0.8 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

43,486

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

43,945

نمودار قیمت
ورق 0.9 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

43,486

نمودار قیمت
ورق 1 میل فولاد مبارکه1رول

ثابت

43,945

نمودار قیمت
ورق 1 میل فولاد مبارکه1.25رول

ثابت

43,486

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

مشخصات و ابعاد ورق گالوانیزه

با توجه به آنکه ورق های گالوانیزه به دو شکل ورق گالوانیزه رول و فابریک ساخته می شوند، ابعاد و ضخامت های آن ها با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس ورق های گالوانیزه رول دارای ضخامت هجده صدم تا شش میلی متر، عرض صد و صد و بیست و پنج سانتی متر و وزنی معادل پنج تا هفت تن هستند. ورق های گالوانیزه فابریک نیز در ضخامت های هجده صدم تا شش میلی متر تولید می شوند. این ورق ها دارای ابعاد هزار در دو هزار میلی متر و هزار و دویست و پنجاه در دو هزار و پانصد میلی متر و وزنی برابر با یک تا سه و نیم تن هستند.

عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه

با توجه به آنکه ورق های گالوانیزه از مقاطع آهنی و فولادی ساخته می شوند، بنابراین نوسانات قیمت این فلزات در افزایش یا کاهش قیمت ورق های گالوانیزه نیز تاثیرگذار خواهد بود. علاوه بر آن قیمت فلز روی مورد استفاده در فرآیند گالوانیزاسیون نیز، بر قیمت عرضه این ورق ها تاثیرگذار است. از سوی دیگر وزن و ابعاد ورق های گالوانیزه نیز به طور مستقیم بر قیمت این مقاطع اثر می گذارند. این به معنای آن است که هر چه ورق های تولید شده دارای وزن، طول، عرض و ضخامت بیشتری باشند، قیمت آن ها نیز بیشتر خواهد بود. در نهایت نیز می توان گفت که عواملی نظیر میزان عرضه و تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه، هزینه های حمل و نقل و حتی نرخ ارز، میزان تورم و شرایط بورس نیز بر قیمت ورق گالوانیزه به عنوان مقطعی پرکاربرد تاثیرگذار هستند.

قیمت ورق گالوانیزه

کاربردهای ورق گالوانیزه

ورق های گالوانیزه به دلیل بهره مندی از مزایای فراوان، در صنایع متعددی مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از آن ها به شرح زیر است:

- در صنعت کشاورزی از این ورق ها برای تولید و ساخت برخی از تجهیزات کشاورزی کمک گرفته می شود.

- برای تولید لوله ها و پروفیل ها و سایر مقطع های گالوانیزه به وفور از ورق های گالوانیزه استفاده می شود.

- ورق های گالوانیزه جزو ورق های کاربردی و محبوب در ساخت سقف انواع انبار و سوله به حساب می آیند.

- مناسب بودن کیفیت و قیمت ورق گالوانیزه، این مقطع را به گزینه مناسبی برای استفاده در صنایع خودرو سازی جهت ساخت بدنه خودرو و سایر قطعه های اتومبیل تبدیل کرده است.

- با توجه به مقاومت بالای این ورق ها در برابر حرارت و ضربه، از آن ها در تولید برخی از قطعات کامپیوتری استفاده می شود.

- در صنایع ساختمان سازی این ورق ها گزینه مناسبی برای استفاده در ساخت انواع سقف های شیروانی و عرشه هستند.

- در صنایع تولید لوازم خانگی از این ورق ها جهت تولید بدنه و سایر قطعات محصولاتی نظیر بخاری، کولر، ماشین لباسشویی و یخچال بهره گرفته می شود.

مزایای خرید ورق گالوانیزه

این ورق های محبوب مزیت های فراوانی دارند که تعدادی از آن ها به شرح زیر است:

- یکی از مهم ترین مزایای ورق های گالوانیزه این است که این مقاطع به دلیل بهره مندی از پوششی از روی، عمر بسیار بالایی دارند.

- اگرچه ممکن است قیمت ورق گالوانیزه نسبت به قیمت سایر ورق های قابل استفاده بیشتر باشد، اما بهره گیری از آن در صنایع مختلف می تواند موجب افزایش کیفیت نهایی کار شود.

- نگهداری از این ورق ها بسیار آسان است و تعمیر آن ها نیز در مقایسه با سایر ورق ها، با هزینه پایین تری قابل انجام است.

- این ورق ها از ظاهری مناسب و زیبا برخوردار هستند و به آسانی نیز می توان آن ها را با اسپری آب و پارچه لطیف تمیز نمود.

- فرم دهی به ورق های گالوانیزه در مقایسه با سایر ورق های مشابه آسان تر است که این ویژگی کاربردهای فراوان این ورق ها را در پی دارد.

- گالوانیزاسیون کیفیت و قیمت ورق گالوانیزه را بالا می برد و این فرآیند در مدت زمان نه چندان زیادی قابل انجام است.

- ورق های گالوانیزه مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می شوند و به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن قابل نصب هستند.

- این ورق ها قابل جوشکاری هستند و در صورت نیاز، برای نصب آن ها می توان از جوشکاری کمک گرفت.

- یکی از مهم ترین مزیت های خرید ورق گالوانیزه این است که استفاده از آن در محیط های دارای رطوبت بالا با توجه به مقاومت بالای این ورق در مقابل زنگ زدگی و خوردگی، امکان پذیر است.

انواع ورق گالوانیزه از نظر نحوه تولید

ورق های گالوانیزه بر اساس نحوه تولید، به دو نوع ورق گالوانیزه گرم و سرد تقسیم می شوند که بر اساس آن قیمت ورق گالوانیزه گرم و سرد با یکدیگر متفاوت است.

- گالوانیزه گرم

در این روش تولید، ورق های فولادی را در استخرهایی از روی با دمای چهارصد تا پانصد درجه سانتی گراد غوطه ور می کنند. با توجه به بالا بودن دمای این استخرها، روی به سطح ورق های فولادی نفوذ می کند. در ادامه ورق ها را از استخرها خارج می کنند تا دمای آن ها کاهش پیدا کند. این پروسه مجددا تکرار می شود تا در نهایت با عبور ورق های فولادی از زیر غلتک های مخصوص، آن ها را به شکل فابریک یا رول در آورند. مزیت خرید ورق گالوانیزه تولید شده با روش گالوانیزه گرم این است که این مقطع دارای استحکام بسیار بالایی است.

- گالوانیزه سرد

در این روش گالوانیزاسیون، سطح ورق های فولادی یا آهنی را با لایه ای از فلز روی می پوشانند. با توجه به آنکه در این روش، محلول روی را در دمای محیط بر روی سطح ورق فولادی اسپری می کنند، به محصول تولید شده ورق گالوانیزه سرد می گویند. شایان ذکر است که قیمت ورق گالوانیزه تولید شده با این روش، با گالوانیزه گرم یکسان نیست.

 

 

نظرات

نوشتن نظر