ahan505
دریافت قیمت نهایی
31505- 031
دسته بندی ها
گفتگو
x

قیمت میلگرد ساده

مقاطع آهنی که در بازار آهن با نام هایی همچون میلگرد ساده، میلگرد داکتیل یا A1 شناخته می شوند، نوعی از میلگردها با سطح مقطع صاف و کاربرد فراوان در صنایع گوناگون هستند. از آنجایی که این میلگردها فاقد هرگونه آج هستند، از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار اند و از آن ها می توان در آهنگری و جوشکاری بهره گرفت. متفاوت بودن استحکام و مقاومت کششی این محصول در مقایسه با میلگردهای دارای آج، موجب تفاوت قیمت آن نیز می شود. برای خرید میلگرد ساده ذکر این نکته حائز اهمیت است که این مقاطع فولادی در قطرهای گوناگونی از شش تا دویست میلی متر و در طول های شش الی دوازده متر تولید می شوند که هر یک کاربرد متفاوتی دارند.

6 کارخانه

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروزرسانی: ۰۹:۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 متری

ثابت

3,674

نمودار قیمت
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 متری

ثابت

3,674

نمودار قیمت
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 متری

ثابت

23,853

نمودار قیمت
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 17 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 42 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 45 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 48 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 50 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
میلگرد ساده 52 آذر گستر سدیدA1شاخه 6 الی 12 متری

ثابت

27,523

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش

بروزرسانی: ۰۹:۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد ساده 8 تیکمه داشA1شاخه 6 متری

ثابت

20,183

نمودار قیمت
میلگرد ساده 10 تیکمه داشA1شاخه 6 متری

ثابت

20,138

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

قیمت میلگرد ساده آیین صنعت

بروزرسانی: ۰۹:۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد 10 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

25,924

نمودار قیمت
میلگرد 12 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

25,924

نمودار قیمت
میلگرد 14 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

25,924

نمودار قیمت
میلگرد 16 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 18 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 20 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 22 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 25 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 28 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 30 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 32 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 34 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 36 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 38 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 40 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
میلگرد 42 آیین صنعتA1شاخه 6 متری

ثابت

26,927

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

قیمت میلگرد ساده A1 ذوب آهن

بروزرسانی: ۰۹:۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد ساده 12 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 14 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 16 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 18 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 20 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 22 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 25 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 28 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 32 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
میلگرد ساده 36 ذوب آهن اصفهانA1شاخه 12 متری

تماس بگیرید

تماس بگیرید

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

بروزرسانی: ۰۹:۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

2,477

نمودار قیمت
میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

2,477

نمودار قیمت
میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

2,477

نمودار قیمت
میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

2,477

نمودار قیمت
میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متری

ثابت

29,266

نمودار قیمت
قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

بروزرسانی: ۰۹:۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
نوع میلگردآنالیزحالتنوسانقیمت (تومان)نمودار قیمتبیشتر
میلگرد ساده 10 نوین متینA1شاخه 6 متری

ثابت

27,399

نمودار قیمت
میلگرد ساده 12 تا 34 نوین متینA1شاخه 6 متری

ثابت

26,913

نمودار قیمت
میلگرد ساده 34 تا 85 نوین متینA1شاخه 6 متری

ثابت

26,913

نمودار قیمت
میلگرد ساده 90 تا 160 نوین متینA1شاخه 6 متری

ثابت

30,174

نمودار قیمت
میلگرد ساده 170 تا 200 نوین متینA1شاخه 6 متری

ثابت

31,083

نمودار قیمت
میلگرد ساده 200 تا 240 نوین متینA1شاخه 6 متری

ثابت

1,009

نمودار قیمت

بیشتر بدانید

عوامل موثر بر قیمت میلگرد ساده

میلگردهایی که در بازار آن ها را به عنوان میلگردهای ساده می شناسند، همانند سایر انواع میلگردها و مقاطع فولادی دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارز، قیمت آهن خام، میزان صادرات و واردات آهن، میزان تقاضا و عرضه، میزان تورم و شرایط بازار بورس دچار افزایش یا کاهش قیمت می شوند. از سوی دیگر با توجه به آنکه این مقاطع فولادی توسط کارخانه های متعددی در کشور تولید می شوند، بنابراین متناسب با قیمت تمام شده که به خودی خود از عوامل گوناگونی ناشی می شود، هر شرکت ممکن است محصول خود را با قیمت متفاوتی عرضه نماید. در نهایت نیز می توان گفت که قیمت خرید میلگرد ساده به میزان ابعاد و وزن این مقطع فولادی نیز بستگی دارد.

قیمت میلگرد ساده

انواع میلگرد ساده

به طور کلی میلگردهای ساده یا داکتیل بر اساس نوع تولید به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:

- میلگرد ساده اروپایی

- میلگرد ساده دارای پوشش اپوکسی

- میلگرد ساده گالوانیزه

- میلگرد ساده فولادکربن

- میلگرد ساده پلیمری

- میلگرد ساده فولاد استیل ضد زنگ

ویژگی های میلگرد ساده

به طور کلی ویژگی های و مشخصات فنی زیر موجب می شود تا قیمت میلگرد ساده نسبت به سایر انواع میلگردها متفاوت باشد:

- از آنجایی که درصد کربن موجود در این نوع از میلگردها چندان زیاد نیست، به خوبی فرم می گیرند و از این حیث می توان گفت که از قابلیت فرم پذیری مناسبی برخوردار هستند. از این رو با خرید میلگرد ساده می توانید از کاربردهای صنعتی فراوان آن بهره مند شوید.

- از نقطه نظر خواص مکانیکی می توان گفت که میزان مقاومت کششی میلگردهای داکتیل در حدود سیصد و شصت نیوتن بر میلی متر مربع است. این میلگردهای همچنین با داشتن استاندارد 3132 کشور ایران و همچنین استاندارد تولید S240 در رده میلگردهای نرم جای می گیرند.

- برای تعیین قیمت میلگرد ساده بر اساس وزن این مقاطع فلزی از جدول اشتال استفاده می شود. بر این اساس می توان گفت که برای اطلاع از وزن هر شاخه میلگرد ساده، تنها کافی است که وزن موجود در این جدول در طول شاخه ضرب شود و قیمت نهایی بر اساس آن مشخص گردد.

- یکی از مهم ترین خواص و مزیت های میلگرد های A1 خاصیت جوش پذیری بالای آن ها است. بر این اساس می توان این میلگردها را با فرآیندهای جوشکاری مختلف از جمله دی اکسید کربن و برق جوشکاری کرد که دلیل اصلی آن جنس فولاد به کار رفته در ساخت این مقاطع آهنی است.

- یکی دیگر از مزیت های خرید میلگرد ساده این است که می توان از طریق آبکاری آن را گالوانیزه نمود و یا در صورت نیاز پس از جوشکاری برای جلوگیری تاثیر عوامل محیطی بر روی آن ها، سطح شان را با رنگ پرایمر یا ضد زنگ پوشاند.

کاربردها

این نوع از میلگردها به لطف بهره مندی از طراحی و مشخصات فنی خاص، عمدتا دارای کاربردهای صنعتی هستند که برخی از مهم ترین موارد مصرف آن ها به شرح زیر هستند:

- با توجه به کاربرد اندک این میلگرد در صنعت ساختمان سازی، از این مقطع فولادی تنها به عنوان دورپیچ در آرماتوربندی بهره گرفته می شود.

- با توجه به مقرون به صرفه بودن قیمت میلگرد ساده از این مقطع فولادی در بخش های صنعتی از این میلگرد برای تولید میلگردهای زیگزاگ، میلگردهای بستر، میلگردهای حرارتی، خاموت، انواع میخ، انواع پیچ و مهره و همچنین اتصالات گوناگون استفاده می شود.

نکات خرید میلگرد ساده

برای خرید این نوع از مقاطع فولادی توصیه می شود که نکات زیر را رعایت کنید:

- یکی از مهم ترین نکاتی که برای خرید این مقاطع فولادی باید در نظر بگیرید این است که میلگرد مورد نظر خود را در ابعاد مناسب تهیه کنید. بر این اساس با توجه به آنکه این مقاطع فولادی توسط کارخانه های مختلف تولید می شوند در سایزهایی از ده تا چهل تولید می شوند که این امر موجب متفاوت بودن قیمت میلگرد ساده در سایزهای مختلف می شود. 

- توصیه می شود که میلگرد داکتیل مورد نظر خود را حتما متناسب با نوع پروژه خود انتخاب کنید. برای این نیاز است پس از مشاوره با افراد متخصص در این زمینه نسبت به خرید میلگرد ساده مورد نظر خود اقدام نمایید.

- از دیگر مواردی که در هنگام خرید این مقاطع فولادی باید در نظر بگیرید، وزن این میلگردها است. از آنجایی که وزن و ابعاد این مقطع فولادی تاثیر مستقیمی بر قیمت آن ها دارد، بنابراین برای برآورد هزینه های پروژه خود پیشنهاد می گردد که حتما قیمت میلگرد ساده را استعلام نمایید.

نظرات

نوشتن نظر