تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 41,000,000 ریال 1 روز پیش کاهشی بیشتر...

گفتگو با مشاورین فروش

0

نبشی

ناودونی

سپری(به زودی...)

ردیف سایز ناودونی طول شاخه(m) وزن واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 ناودانی6 6متری سبک 24 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
2 ناودانی6 6متری سنگین 28 کیلو گرم انبار آهن 505 289,000 خــریــد بدون تغییر
3 ناودانی8 6متری سبک 28 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
4 ناودانی8 6متری سنگین 40 کیلو گرم انبار آهن 505 277,000 خــریــد بدون تغییر
5 ناودانی10 6متری سبک 38 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
6 ناودانی10 6متری سنگین 50 کیلو گرم انبار آهن 505 277,000 خــریــد بدون تغییر
7 ناودانی12 12متری سنگین 48 کیلو گرم انبار آهن 505 277,000 خــریــد بدون تغییر
8 ناودانی14 12متری سنگین 65 کیلو گرم انبار آهن 505 277,000 خــریــد بدون تغییر
9 ناودانی16 12متری سنگین 80 کیلو گرم انبار آهن 505 277,000 خــریــد بدون تغییر
10 ناودانی18 12متری سنگین 200 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
11 ناودانی20 12متری سنگین 350 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
12 ناودانی8 12متری هم وزن اروپا 102 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
13 ناودانی10 12متری هم وزن اروپا 127 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
14 ناودانی12 12متری هم وزن اروپا 160 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
15 ناودانی14 12متری هم وزن اروپا 190 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
16 ناودانی16 12متری هم وزن اروپا 225 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
17 ناودانی18 12متری هم وزن اروپا 270 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
18 ناودانی20 12متری هم وزن اروپا 310 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
19 ناودانی22 12متری هم وزن اروپا 350 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
20 ناودانی24 12متری هم وزن اروپا 350 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
21 ناودانی26 12متری هم وزن اروپا 350 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
22 ناودانی28 12متری هم وزن اروپا 350 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
23 ناودانی30 12متری هم وزن اروپا 350 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید خــریــد بدون تغییر
بیشتر قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی6
 • طول شاخه(m) 6متری سبک
 • وزن 24
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
289,000 بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی6
 • طول شاخه(m) 6متری سنگین
 • وزن 28
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی8
 • طول شاخه(m) 6متری سبک
 • وزن 28
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
277,000 بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی8
 • طول شاخه(m) 6متری سنگین
 • وزن 40
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی10
 • طول شاخه(m) 6متری سبک
 • وزن 38
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
277,000 بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی10
 • طول شاخه(m) 6متری سنگین
 • وزن 50
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
277,000 بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی12
 • وزن 48
 • طول شاخه(m) 12متری سنگین
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
277,000 بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی14
 • وزن 65
 • طول شاخه(m) 12متری سنگین
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
277,000 بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی16
 • وزن 80
 • طول شاخه(m) 12متری سنگین
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی18
 • وزن 200
 • طول شاخه(m) 12متری سنگین
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی20
 • وزن 350
 • طول شاخه(m) 12متری سنگین
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی8
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • وزن 102
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی10
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • وزن 127
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی12
 • وزن 160
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی14
 • وزن 190
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی16
 • وزن 225
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی18
 • وزن 270
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی20
 • وزن 310
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی22
 • وزن 350
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی24
 • وزن 350
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی26
 • وزن 350
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی28
 • وزن 350
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • سایز ناودونی ناودانی30
 • وزن 350
 • طول شاخه(m) 12متری هم وزن اروپا
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر