تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 41,000,000 ریال 1 روز پیش کاهشی بیشتر...

گفتگو با مشاورین فروش

0

قیمت پروفیل

ردیف سایز ضخامت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 10*20 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
2 20*20 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
3 25*25 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
4 10*30 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
5 20*30 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
6 30*30 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
7 35*35 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
8 20*40 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
9 30*40 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
10 40*40 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
11 50*40 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
12 45*45 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
13 25*50 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
14 30*50 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
15 50*50 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
16 20*60 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
17 30*60 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
18 40*60 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
19 50*60 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
20 60*60 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
21 70*70 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
22 40*80 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
23 60*80 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
24 80*80 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
25 90*90 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
26 40*100 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
27 50*100 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
28 60*120 2 کیلو گرم انبار آهن505 370,000 ثبت سفارش بدون تغییر
29 20*20 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
30 25*25 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
31 20*30 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
32 30*30 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
33 35*35 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
34 20*40 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
35 30*40 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
36 40*40 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
37 50*40 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
38 45*45 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
39 25*50 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
40 30*50 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
41 50*50 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
42 20*60 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
43 30*60 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
44 40*60 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
45 50*60 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
46 60*60 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
47 70*70 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
48 40*80 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
49 60*80 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
50 80*80 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
51 90*90 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
52 40*100 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
53 50*100 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
54 100*100 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
55 110*110 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
56 60*120 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
57 135*135 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
58 140*140 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
59 60*220 2.5 کیلو گرم انبار آهن505 365,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
10*20 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*20 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
25*25 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
10*30 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*30 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*30 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
35*35 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*40 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*40 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*40 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*40 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
45*45 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
25*50 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*50 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*50 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*60 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*60 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*60 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*60 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*60 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
70*70 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*80 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*80 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
80*80 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
90*90 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*100 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*100 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*120 370,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*20 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
25*25 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*30 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*30 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
35*35 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*40 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*40 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*40 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*40 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
45*45 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
25*50 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*50 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*50 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
20*60 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
30*60 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*60 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*60 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*60 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
70*70 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*80 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*80 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
80*80 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
90*90 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
40*100 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
50*100 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
100*100 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
110*110 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*120 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
135*135 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
140*140 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505
60*220 365,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • ضخامت 2.5
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن505

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر