تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان 41,000,000 ریال 1 روز پیش کاهشی بیشتر...

گفتگو با مشاورین فروش

0

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد کلاف آجدار

خاموت

قیمت میلگرد بستر

قیمت میلگرد ترانس

قیمت میلگرد آلیاژی

ردیف کارخانه سایز آنالیز واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 ذوب آهن اصفهان 12 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 290,000 ثبت سفارش بدون تغییر
2 ذوب آهن اصفهان 14 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 255,000 ثبت سفارش بدون تغییر
3 ذوب آهن اصفهان 16 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 255,000 ثبت سفارش بدون تغییر
4 ذوب آهن اصفهان 18 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 252,000 ثبت سفارش بدون تغییر
5 ذوب آهن اصفهان 20 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 252,000 ثبت سفارش بدون تغییر
6 ذوب آهن اصفهان 22 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 250,000 ثبت سفارش بدون تغییر
7 ذوب آهن اصفهان 25 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 250,000 ثبت سفارش بدون تغییر
8 ذوب آهن اصفهان 28 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 250,000 ثبت سفارش بدون تغییر
9 ذوب آهن اصفهان 32 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 250,000 ثبت سفارش بدون تغییر
10 متفرقه 8 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید ثبت سفارش بدون تغییر
11 متفرقه 10 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 257,000 ثبت سفارش بدون تغییر
12 متفرقه 12 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 257,000 ثبت سفارش بدون تغییر
13 متفرقه 14 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
14 متفرقه 16 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
15 متفرقه 20 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
16 متفرقه 22 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
17 متفرقه 25 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
18 متفرقه 28 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
19 متفرقه 32 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
20 متفرقه 18 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 246,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
12 290,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
14 255,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
16 255,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
18 252,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
20 252,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
22 250,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
25 250,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
28 250,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
32 250,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
8 تماس بگیرید بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
10 257,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
12 257,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
14 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
16 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
20 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
22 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
25 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
28 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
32 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
18 246,000 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه متفرقه
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
ردیف کارخانه سایز آنالیز واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 ذوب آهن 12 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 270,640 ثبت سفارش بدون تغییر
2 ذوب آهن 14 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 230,730 ثبت سفارش بدون تغییر
3 ذوب آهن 16 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 230,730 ثبت سفارش بدون تغییر
4 ذوب آهن 18 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 227,980 ثبت سفارش بدون تغییر
5 ذوب آهن 20 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 227,980 ثبت سفارش بدون تغییر
6 ذوب آهن 22 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 231,190 ثبت سفارش بدون تغییر
7 ذوب آهن 25 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 234,860 ثبت سفارش بدون تغییر
8 ذوب آهن 28 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 230,280 ثبت سفارش بدون تغییر
9 ذوب آهن 32 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 230,280 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
12 270,640 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
14 230,730 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
16 230,730 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
18 227,980 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
20 227,980 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
22 231,190 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
25 234,860 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
28 230,280 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
32 230,280 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه ذوب آهن
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
ردیف کارخانه سایز آنالیز واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 راد همدان 8 A2 کیلو گرم انبار آهن 505 247,710 ثبت سفارش بدون تغییر
2 راد همدان 10 A2 کیلو گرم انبار آهن 505 244,950 ثبت سفارش بدون تغییر
3 راد همدان 12 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 241,280 ثبت سفارش بدون تغییر
4 راد همدان 14 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 238,530 ثبت سفارش بدون تغییر
5 راد همدان 16 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 23,853 ثبت سفارش بدون تغییر
6 راد همدان 18 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 238,530 ثبت سفارش بدون تغییر
7 راد همدان 20 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 238,530 ثبت سفارش بدون تغییر
8 راد همدان 22 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 238,530 ثبت سفارش بدون تغییر
9 راد همدان 25 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 238,990 ثبت سفارش بدون تغییر
10 راد همدان 28 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 238,990 ثبت سفارش بدون تغییر
11 راد همدان 32 A3 کیلو گرم انبار آهن 505 تماس بگیرید ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر سایز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
8 247,710 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
10 244,950 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A2
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
12 241,280 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
14 238,530 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
16 23,853 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
18 238,530 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
20 238,530 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
22 238,530 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
25 238,990 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
28 238,990 بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505
32 تماس بگیرید بدون تغییر ثبت سفارش
 • کارخانه راد همدان
 • آنالیز A3
 • واحدکیلو گرم
 • کارخانه-محل تحویلانبار آهن 505

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر