0

واحد فروش قیمت میلگرد آجدار

 • شماره پشتیبانی

  03131505

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد کلاف آجدار

خاموت

ردیف کارخانه سایز واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 ذوب آهن اصفهان 12 انبار آهن 505 290,001 ثبت سفارش بدون تغییر
2 ذوب آهن اصفهان 14 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
3 ذوب آهن اصفهان 16 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
4 ذوب آهن اصفهان 18 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
5 ذوب آهن اصفهان 20 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
6 ذوب آهن اصفهان 22 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
7 ذوب آهن اصفهان 25 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
8 ذوب آهن اصفهان 28 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
9 ذوب آهن اصفهان 32 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
10 متفرقه 8 انبار آهن 505 تماس بگیرید ثبت سفارش بدون تغییر
11 متفرقه 10 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
12 متفرقه 12 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
13 متفرقه 14 انبار آهن 505 255,001 ثبت سفارش بدون تغییر
14 متفرقه 16 انبار آهن 505 270,001 ثبت سفارش بدون تغییر
15 متفرقه 20 انبار آهن 505 255,001 ثبت سفارش بدون تغییر
16 متفرقه 22 انبار آهن 505 255,000 ثبت سفارش بدون تغییر
17 متفرقه 25 انبار آهن 505 255,000 ثبت سفارش بدون تغییر
18 متفرقه 28 انبار آهن 505 255,000 ثبت سفارش بدون تغییر
19 متفرقه 32 انبار آهن 505 265,000 ثبت سفارش بدون تغییر
20 متفرقه 18 انبار آهن 505 255,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
کیلو گرم 290,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 12
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 14
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 16
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 18
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 20
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 22
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 25
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 28
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 32
کیلو گرم تماس بگیرید بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 8
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 10
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 12
کیلو گرم 255,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 14
کیلو گرم 270,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 16
کیلو گرم 255,001 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 20
کیلو گرم 255,000 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 22
کیلو گرم 255,000 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 25
کیلو گرم 255,000 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 28
کیلو گرم 265,000 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 32
کیلو گرم 255,000 بدون تغییر خــریــد
 • کارخانه متفرقه
 • سایز 18

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر