0

واحد فروش تیرآهن IPE

 • شماره پشتیبانی

  03131505

تیرآهن IPE

تیرآهن هاش(به زودی...)

تیرآهن I7

تیرآهن متفرقه

ردیف نام کارخانه سایز واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال) نمودار
1 ذوب آهن اصفهان 12 انبار آهن 505 52,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
2 ذوب آهن اصفهان 14 انبار آهن 505 48,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
3 ذوب آهن اصفهان 16 انبار آهن 505 68,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
4 ذوب آهن اصفهان 18 انبار آهن 505 64,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
5 ذوب آهن اصفهان 20 انبار آهن 505 73,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
6 ذوب آهن اصفهان 22 انبار آهن 505 99,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
7 ذوب آهن اصفهان 24 انبار آهن 505 100,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
8 ذوب آهن اصفهان 27 انبار آهن 505 120,000,001 ثبت سفارش بدون تغییر
9 ذوب آهن اصفهان 30 انبار آهن 505 155,000,000 ثبت سفارش بدون تغییر
بیشتر واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) خرید
کیلو گرم 52,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 12
کیلو گرم 48,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 14
کیلو گرم 68,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 16
کیلو گرم 64,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 18
کیلو گرم 73,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 20
کیلو گرم 99,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 22
کیلو گرم 100,000,000 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 24
کیلو گرم 120,000,001 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 27
کیلو گرم 155,000,000 بدون تغییر خــریــد
 • نام کارخانه ذوب آهن اصفهان
 • سایز 30

سوالات متداول

مقالات آهن 505

مشاهده بیشتر